Print

Naudojimosi KTU kompiuterių tinklu taisyklės

Naudojimosi KTU kompiuterių tinklu taisyklės apibrėžia priimtino kompiuterių tinklo naudojimo principus vartotojams

PATVIRTINTA
KTU rektoriaus 2008-06-06  įsakymu Nr. A-357

 

Naudojimosi KTU kompiuterių tinklu taisyklės vartotojams

I. BENDROJI DALIS

1.  Kauno technologijos universitetas (toliau Universitetas) suteikia galimybę darbuotojams ir studentams  per Universiteto kompiuterių tinklą naudotis informacinėmis technologijomis ir interneto ištekliais.

2.  Universitetas gerbia asmens bendravimo laisvę, vertybių įvairovę, pažiūras, būdingas akademinei visuomenei ir visų Universiteto bendruomenės narių privatumą.

3.  Kiekvienas Universiteto kompiuterių tinklo vartotojas yra atsakingas už savo veiksmus, atliekamus naudojantis universiteto kompiuterių tinklu.

4.  Šios taisyklės nusako, kaip tinkamai naudotis Universiteto kompiuterių tinklu.

 

II. APIBRĖŽIMAI

5.  Universiteto kompiuterių tinklo vartotojas – asmuo, naudojantis Universiteto kompiuterių tinklą prieigai prie Universiteto kompiuterių tinklo ar kitų kompiuterių tinklų (interneto) paslaugų.

6.  Universiteto kompiuterių tinklo ištekiai – tai į Universiteto kompiuterių tinklą pajungtų kompiuterių skaitmeniniai ištekliai (procesoriaus darbo laikas, sunaudojama operatyvioji atmintis ir kietojo disko vieta) bei Universiteto kompiuterių tinklo pralaidumas.

7.  Kompiuterinis saugumo incidentas - realų ar potencialiai nepageidaujamą poveikį kompiuterio ar kompiuterių tinklo veiklai turintis įvykis, kurio rezultatas - apgaulė, nuostoliai ar piktnaudžiavimas, grėsmė informacijai, informacijos nuosavybės praradimas ar žala jai.

8.  Tinklo administratorius – Universiteto darbuotojas, kuriam padalinio vadovo pavedimu suteikta teisė tvarkyti apibrėžtą kompiuterių tinklo dalį ar kompiuterinę sistemą (diegti, keisti veikimo parametrus, atlikti kitus priežiūros darbus).

III. PASKIRTIS

9.   Šių taisyklių paskirtis yra apibrėžti etiško, legalaus ir saugaus kompiuterių ir kompiuterių tinklo naudojimo principus visiems Universiteto kompiuterių tinklo vartotojams. Šių taisyklių pažeidimai gali sukelti grėsmę Universitetui ir Universiteto kompiuterinių sistemų darbui.

IV. TAIKYMAS

10.  Šių taisyklių reikalavimų privalo laikytis visi Universiteto kompiuterių tinklo išteklių naudotojai: darbuotojai, studentai, laikinai atvykę į Universitetą asmenys, trečių šalių personalas, besinaudojantis Universiteto įranga ar ištekliais. Šios taisyklės taikomos naudojant Universiteto kompiuterių tinklo ar išnuomotą Universitetui įrangą.

V. BENDRI NAUDOJIMO PRINCIPAI

11.  Universiteto kompiuterių tinklo ištekliai skirti studijoms, moksliniam darbui, savišvietai.

12.  Kompiuterių tinklo vartotojai yra atsakingi už racionalų ir etišką Universiteto išteklių naudojimą.

13.  Naudojantis Universiteto kompiuterių tinklo ištekliais vartotojas privalo laikytis įgalioto darbuotojo nurodymų.

14.  Universiteto padaliniai gali turėti papildomų kompiuterinės įrangos ir kompiuterių tinklo naudojimo taisyklių, kurios neturi prieštarauti šioms taisyklėms.

15.  Universiteto kompiuterių tinkle užtikrinamas vartotojų privatumas, tačiau vartotojai turi žinoti, kad Universiteto tinklo įrenginiuose saugomos informacijos visapusiškas konfidencialumas nėra garantuojamas. Rekomenduojama, kad vartotojas šifruotų visą informaciją, kurią mano esant slapta.

16.  Siekiant užtikrinti šių taisyklių vykdymą, Universitetas pasilieka  teisę reguliariai tikrinti kompiuterių tinklus ir sistemas.

17.  Atliekant kompiuterių tinklo aptarnavimo ir saugumo užtikrinimo funkcijas, KTU ITPI Kompiuterių tinklų centro (toliau KTC) įgalioti asmenys bet kuriuo metu gali stebėti ir tikrinti tinklo įrangą, sistemas ir tinklo srautus.

 VI. SAUGUMAS

18.  Universiteto tinklo vartotojai privalo saugoti jam skirtus kompiuterių tinklo išteklius ir imtis visų reikiamų saugumo priemonių, kad disponuojami skaitmeniniai ištekliai būtų panaudojami tik pagal paskirtį.

19.  Vartotojai turi saugoti ir niekam neatskleisti savo slaptažodžių bei niekam neleisti naudotis savo prisijungimo prie sistemų vardu.

20.  Visi į Universiteto kompiuterių tinklą įjungti darbo vietų  ir nešiojamieji kompiuteriai turi būti apsaugoti slaptažodžiu ir ekrano užsklanda su slaptažodžiu, automatiškai išregistruojančia vartotoją arba užrakinančia darbalaukį vėliausiai po 10 minučių neveikos (mokymo proceso, renginių metu šio punkto nuostatos gali būti koreguojamos, vadovaujantis padalinio vadovo potvarkiu).

21.  Visi į Universiteto kompiuterių tinklą įjungti darbo vietų  ir nešiojamieji kompiuteriai privalo turėti įdiegtą nuolat veikiančią ir nuolat atnaujinamą antivirusinę programinę įrangą.

22.  Universiteto tinklo vartotojai turi būti atsargūs atverdami prie elektroninių laiškų prisegtus failus, kuriuose gali būti kompiuteriniai virusai, kirminai ar kitokios piktybinės programos.

VII. PAŽEIDIMAI

23.  Universiteto kompiuterių tinklo vartotojams draudžiama:

23.1          atlikti veiksmus, pažeidžiančius fizinio ar juridinio asmens teises, kurias saugo autorių, gretutinių ir intelektinės nuosavybės teisių apsaugos įstatymai. Tarp tokių veiksmų yra programinės įrangos diegimas, naudojimas, saugojimas arba platinimas neturint licencijos, neleistinas autorių teisėmis apsaugotų kūrinių kopijavimas;

23.2          paleisti piktybines programas kompiuterių tinkle, tarnybinėje ar darbo stotyje (t.y. kompiuterinius virusus, kirminus, „Trojos arklius“ ir panašiai);

23.3          atskleisti prisijungimo prie Universiteto sistemų informaciją (prisijungimo vardą, slaptažodį) arba leisti naudotis savo prisijungimo vardu kitiems asmenims;

23.4          skleisti melagingą informaciją naudojant Universiteto tinklo sistemas arba siųsti tokią informaciją panaudojant Universiteto vardą;

23.5          trikdyti tinklo veiklą. Tarp tokių veiksmų yra tinklo kanalų užtvindymas bereikalingais paketais, tinklo paketų falsifikavimas ir panašiai;

23.6          atlikti žvalgybinę tinklo veiklą (portų, tarnybinių stočių ar paslaugų saugumo skanavimą), iš anksto nesuderinus su KTC;

23.7          stebėti tinklo srautus, perimant duomenis, neskirtus vartotojo kompiuteriui, išskyrus atvejus, kai tokie veiksmai įeina į pareigas;

23.8          sąmoningai  naudotis informacija, kai vartotojas nėra numatytasis informacijos gavėjas;

23.9          prisijungti prie tarnybinės stoties arba paskyros, kai vartotojas nėra tiesiogiai gavęs leidimo prisijungti, išskyrus atvejus, kai tokie prisijungimai atliekami vykdant tiesiogines pareigas;

23.10      apeiti ar kitaip pažeisti bet kurio kompiuterio, tinklo ar paskyros autentifikacijos arba saugumo sistemas;

23.11      sutrikdyti kompiuterinės sistemos darbą arba panaikinti galimybę naudotis teikiama paslauga ar informacija;

23.12      talpinti žalingą ar netoleruotiną informaciją ir nuorodas į tokią informaciją  Universiteto kompiuterių tinkle arba internete, naudojantis Universiteto kompiuterių tinklu ar Universiteto vardu. Tokios informacijos pavyzdžiai: informacija, pažeidžianti įstatymus; pornografija ar kitokia nepadori medžiaga; nacionalinę, rasinę, tautinę, religinę neapykantą kurstanti, smurtą, terorizmą propaguojanti informacija; informacija, diskredituojanti arba įžeidžianti Universitetą, kitas organizacijas, valstybes ar privačius asmenis;

23.13      naudoti Universiteto išteklius komercinei veiklai vystyti ar naudai gauti;

23.14      savavališkai keisti suteiktus kompiuterio tinklo parametrus (IP adresą ir pan.);

23.15      pažeisti kitų tinklų, kurių paslaugomis naudojamasi, naudojimo arba ekvivalentiškas taisykles;

23.16      atlikti bet kokius kitus veiksmus, pažeidžiančius Lietuvos Respublikos įstatymus bei tarptautinius susitarimus.

24.  Naudojantis elektroniniu paštu ir kitomis komunikacijų priemonėmis, draudžiama:

24.1          siųsti reklaminio pobūdžio žinutes, kai gavėjas nėra pareiškęs pageidavimo tokias žinutes gauti arba kai Universiteto administracija nėra davusi tam specialaus leidimo;

24.2          bet kokia įžeidinėjimų, priekabiavimo forma, naudojant el. paštą, telefoną ar kitas komunikavimo priemones;

24.3          falsifikuoti el. pašto žinučių tarnybinių antraščių informaciją;

24.4          siųsti grandininius elektroninius laiškus.

25.  Universiteto kompiuterių tinklo vartotojas, aptikęs išvardintų  taisyklių pažeidimus ar kitokius kompiuterinius saugumo incidentus, turi

25.1          išsaugoti pažeidimo įrodymus;

25.2          nedelsiant pranešti tinklo ar tarnybinės stoties administratoriui;

25.3          vykdyti atsakingo už kompiuterinio saugumo incidento tyrimą asmens (KTC darbuotojo arba  tinklo, tarnybinės ar darbo stoties administratoriaus) nurodymus.

VIII. ATSAKOMYBĖ

26.  Universitetas neatsako už žalą ir nuostolius, patirtus naudojantis Universiteto kompiuterių tinklu.

27.  Universiteto kompiuterių tinklo vartotojas atsako už žalą kompiuteriui, kompiuterių tinklui arba informaciniams ištekliams, padarytą nesilaikant šių ir kitų Universitete patvirtintų kompiuterių tinklo ir informacinių paslaugų naudojimo taisyklių Universiteto ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

28.  Universiteto kompiuterių tinklo vartotojas atsako už įstatymų pažeidimus, padarytus naudojantis Universiteto kompiuterių tinklu, pagal galiojančius Lietuvos Respublikos administracinį, baudžiamąjį ir civilinį kodeksus.

29.  Universiteto kompiuterių tinklo vartotojas atsako už padarytą materialinę žalą, naudojantis Universiteto kompiuterių tinklu, pagal galiojančius Lietuvos Respublikos darbo ir civilinį kodeksus.

30.  Už padarytus šių taisyklių pažeidimus Universiteto kompiuterių tinklo vartotojui gali būti uždrausta prieiga prie kompiuterių tinklo išteklių, o už šiurkščius pažeidimus taikomos drausminės nuobaudos Universitete nustatyta tvarka, įskaitant darbo sutarties nutraukimą arba pašalinimą iš studentų sąrašų.

We have 76 guests and no members online