Home

Print

Prieigų prie Kauno technologijos universiteto informacinių technologijų išteklių nuostatai

_ .

PRIEIGŲ PRIE KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IŠTEKLIŲ NUOSTATAI

PATVIRTINTA
KTU rektoriaus 2013 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. A-64

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Prieigos prie Kauno technologijos universiteto (toliau – Universitetas) informacinių technologijų išteklių  nuostatų (toliau – Nuostatai) tikslas - užtikrinti efektyvų ir saugų Universiteto informacinių technologijų išteklių naudojimą.

2. Pagrindinės sąvokos:

2.1. Prieiga – leidimas asmeniui, kurio tapatybė nustatyta, jungtis prie Universiteto informacinių technologijų išteklių.

2.2. Bevielis tinklas – Universiteto duomenų perdavimo tinklas, kuriame duomenys perduodami naudojant plačiajuostį radijo ryšį.

2.3. Eduroam – bevielio tinklo paslauga, leidžianti Eduroam projekte dalyvaujančioms organizacijoms naudotis vieninga naudotojų identifikavimo sistema.

2.4. VPN – Universiteto virtualaus privataus tinklo paslauga, leidžianti saugų nuotolinį informacinių technologijų išteklių naudojimą.

2.5. Akademinė informacinė sistema – Universiteto studijų administravimo informacinė sistema.

2.6. Žmogiškųjų išteklių valdymo posistemė – Universiteto darbuotojų priėmimo bei valdymo informacinė sistema.

2.7. Bibliotekos resursai – informaciniai ištekliai, prieinami naudojantis bibliotekos paslaugomis.

2.8. Universiteto informacinių technologijų naudotojai:

 • 2.8.1. Darbuotojai – asmenys, sudarę su Universitetu darbo sutartis;
 • 2.8.2. Studentai – asmenys, sudarę su Universitetu studijų sutartis;
 • 2.8.3. Emeritai – Universiteto veteranų klubo Emeritus nariai;
 • 2.8.4. Alumni – Universiteto Alumni asociacijos nariai;
 • 2.8.5. Stojantieji – asmenys, užsiregistravę stojimui į magistrantūros bei doktorantūros studijas;
 • 2.8.6. Svečiai – asmenys, Universiteto padalinio kvietimu laikinai atvykstantys į Universitetą, įmonių, organizacijų, su kuriomis pasirašytos bendradarbiavimo arba kitokios sutartys, atstovai.
 • 2.8.7. Kiti naudotojai – kiti fiziniaiasmenys sudarę sutartis su Universitetu (pavyzdžiui, bendrabučio nuomininkai ne Universiteto studentai).

3. Universiteto informacinių technologijų ištekliai yra:

3.1. elektroninis paštas;

3.2. bevielis tinklas;

3.3. bibliotekos resursai,;

3.4. akademinė informacinė sistema;

3.5. Universiteto kompiuterių klasės.

4. Prieigos suteikimą ir jos administravimą vykdo Informacinių technologijų tarnyba.

5. Informacinių technologijų tarnyba užtikrina, kad suteikiant prieigą naudotojams nebus pažeistos Universiteto intelektinės nuosavybės ir asmens duomenų apsaugos teisės bei teisė į konfidencialią informaciją.

II. PRIEIGOS SUTEIKIMAS

6. Naudotojams automatiškai suteikiama ši prieiga prie Universiteto informacinių technologijų išteklių:

6.1. Darbuotojams:

 • 6.1.1. elektroninis paštas;
 • 6.1.2. bevielis tinklas;
 • 6.1.3. bibliotekos resursai;
 • 6.1.4. akademinė informacinė sistema;
 • 6.1.5. Universiteto kompiuterių klasės;
 • 6.1.1. VPN

6.2. Studentams:

 • 6.2.1. elektroninis paštas;
 • 6.2.2. bevielis tinklas;
 • 6.2.3. bibliotekos resursai;
 • 6.2.4. akademinė informacinė sistema;
 • 6.2.5. Universiteto kompiuterių klasės;
 • 6.2.6. VPN

6.3. Emeritams:

 • 6.3.1. elektroninis paštas;
 • 6.3.2. bevielis tinklas;
 • 6.3.3. bibliotekos resursai.

6.4. Alumni:

 • 6.4.1. bevielis tinklas.

6.5. Stojantiesiems:

 • 6.5.1. bevielis tinklas;
 • 6.5.2. akademinė informacinė sistema.

6.6.Svečiams:

 • 6.5.1.bevielis tinklas.

6.7.Kitiems naudotojams:

 • 6.7.1.akademinė informacinė sistema;
 • 6.7.2.bevielis tinklas.

6.8. Tam tikrais atvejais universiteto vidaus teisės aktuose gali būti nustatyta ir kitokia prieiga naudotojams.

7. Prieiga prie Eduroam bevielio tinklo yra suteikiama tik Universiteto darbuotojams bei studentams, taip pat Universiteto svečiams iš institucijų, dalyvaujančių TERENA projekte Eduroam.

8. Kuriant prieigą atskiroms naudotojų grupėms yra naudojama:

8.1. darbuotojams – žmogiškųjų išteklių valdymo posistemė;

8.2. studentams – akademinė informacinė sistema;

8.3. emeritams – žmogiškųjų išteklių valdymo posistemė;

8.4. alumni – akademinė informacinė sistema;

8.5. stojantiesiems – akademinė informacinė sistema;

8.6. kitiems naudotojams – akademinė informacinė sistema arba žmogiškųjų išteklių valdymo posistemė.

9. Prieigą Universiteto svečiams administruoja Informacinių technologijų tarnybos įgalioti asmenys pagal padalinių vadovų prašymus, kuriuose turi būti nurodyta prieigos paskirtis ir galiojimo laikotarpis.

III. PRIEIGOS NAIKINIMAS

10. Prieiga naikinama tokia tvarka:

10.1. Pasibaigus darbuotojo darbo sutarčiai kitą darbo dieną naikinama prieiga prie visų Universiteto informacinių technologijų išteklių;

10.2. Studento, kuris baigė studijas, prieiga naikinama praėjus 3 mėnesiams po studijų sutarties nutraukimo;

10.3. Emeritų prieiga naikinama remiantis žmogiškųjų išteklių valdymo posistemės informacija apie klubo narystės netekusį Emeritus klubo narį;

10.4. Alumni prieiga naikinama remiantis akademinės informacinės sistemos informacija;

10.5. Stojančiųjų, kurie nesudarė studijų sutarties su Universitetu, prieiga naikinama kiekvienų metų spalio 1d.;

10.6. Kitų naudotojų prieiga naikinama remiantis akademinės informacinės sistemos informacija;

10.7. Svečių prieiga naikinama pasibaigus prieigos galiojimo laikui arba anksčiau, atskiru svečią priėmusio Universiteto padalinio vadovo teikimu.

11. Panaikinus prieigą prie elektroninio pašto, elektroninio pašto adresas rezervuojamas dvejiems metams. Per šį laikotarpį elektroninio pašto adresas negali būti suteikiamas kitam asmeniui.

12. Panaikinus prieigą prie visų informacinių technologijų išteklių naudotojo prisijungimo vardas yra rezervuojamas visam laikui ir vėliau tas pats prisijungimo vardas negali būti suteikiamas kitam asmeniui.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Nuostatai gali būti keičiami tik rektoriaus įsakymu infrastruktūros  direktoriaus teikimu.

We have 83 guests and no members online